Yhdistyksen säännöt

Tällä sivulla yhdistyksen viralliset säännöt.

Yhdistyksen säännöt

Lippukunnan säännöt (hyväksytty syyskokouksessa 1.11.2021)

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Vaajan Valppaat ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Jyväskylän kaupungin Vaajakosken taajama ja kielenä suomi.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Järvi-Suomen Partiolaiset ry partiopiiriin, joka määrää Lippukunnan toiminta-alueen. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma.

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus harjoittaa oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tueksi lippukunta saa vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, maksullisia kulttuuritapahtumia, arpajaisia ja keräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä. Lippukunta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

 

3 § Jäsenet

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Lisäksi lippukunnalla voi olla kunnia- ja kannattajajäseniä. Kunniajäseneksi voi lippukunta varsinaisessa kokouksessaan yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, joka tehokkaasti on toiminut lippukunnan hyväksi. Kannattajajäseneksi voi lippukunta varsinaisessa kokouksessaan hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka taloudellisesti haluaa tukea lippukuntaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta.

Lippukunnan jäsen voi erota ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai lippukunnanjohtajalle tai ilmoittaa erosta lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Lisäksi hallitus voi erottaa lippukunnasta jäsenen, joka on laiminlyönyt tehtävänsä lippukuntaa tai sen kattojärjestöjä kohden tai muuten toiminut lippukuntaa kohden olennaisen haitallisesti.

 

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan sekä vuotuisen jäsenmaksun että mahdollisen liittymismaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu lippukunnan omasta jäsenmaksuosuudesta sekä sen piirin, jonka jäsen lippukunta on, ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksuosuudesta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta.

Lippukunnan hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen lippukunnan jäsenmaksuosuudesta kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen, valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, kalenterivuodeksi kerrallaan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään lippukunnanjohtaja tai lippukunnan varajohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä osallistuu kokoukseen. Kokous voidaan suorittaa viestinnän suomin välinein ja tehdyistä päätöksistä tehdään muistio, jonka päätöksen tekoon osallistuneet allekirjoittavat. Muistio toimitetaan lippukunnanjohtajalle ja päätös annetaan julki kaikille hallituksen  jäsenille.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisö on Jyväskylän seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisönsä kanssa tekemäänsä taustayhteisösopimusta.

Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan toimielin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

 

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa, kehittää ja valvoo yhdistyksen toimintaa,
 2. edustaa yhdistystä,
 3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta,
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta,
 5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta,
 6. pitää jäsenluetteloa, ja
 7. määrätä nimenkirjoittajat sääntöjen 8 §:n

 

8 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja ja lippukunnan varajohtaja kumpikin yksin tai hallituksen valtuuttama hallituksen jäsen yksin.

 

9 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

 

10 § Talous

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

11 § Jäsenrekisteri

Jokainen lippukunnan jäsen on velvollinen antamaan ja ylläpitämään tietojaan lippukunnan hallituksen ylläpitämässä jäsenrekisterissä.

 

12 § Lippukunnan kokoukset

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi–maaliskuussa ja yhdistyksen syyskokous loka–marraskuussa. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jokaisella yli 15-vuotiaalla lippukunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan talousarvio.
 7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.

 

14 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä mahdollista ajankohtaa.

 

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tukemiseksi lippukunnan kokous voi laatia toimintaohjeita.

 

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa, ja vähintään 3/4 annetuista äänistä tulee kannattaa päätöstä molemmissa kokouksissa.

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.